Vyznání víry

Vyznání víry formuluje základní pravdy, kterým jako křesťané věříme. Samotná víra nevyrůstá z teologických výroků, ale osobně se vztahuje k samotnému Bohu a jeho jednání v celé historii, které je zaznamenáno v Bibli, vrcholí v osobě Ježíše Krista a je zde neustále. Vyznání vznikalo jako obrana původní víry před herezemi (falešnými naukami). Na našich stránkách je uvádíme jako odkaz, kterým se hlásíme k pravé víře v Boha a Krista i k těm, kdo nás od počátku ve víře předcházeli.

(základní vyznání víry společné všem křesťanům)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

Evangelium je, že Ježíš král:

  1. věčně existující jako Bůh Syn,
  2. byl poslán Otcem,
  3. vzal na sebe lidské tělo, aby naplnil Boží zaslíbení dané Davidovi,
  4. zemřel za naše hříchy podle Písem,
  5. byl pohřben,
  6. třetího dne byl vzkříšen podle Písem,
  7. ukázal se mnoha svědkům,
  8. usedl na trůn po pravici Boha jako vládnoucí Kristus,
  9. seslal Ducha svatého na svůj lid, aby uskutečnil svou vládu,
  10. a znovu se vrátí jako konečný soudce a Pán.

Věříme:

… že Bible – Písmo svaté – je jediným, Bohem inspirovaným, neomylným, autoritativním a uceleným Slovem Božím, a že je jediným měřítkem naší víry a činů.
[Biblické odkazy: Mt 5:17-19; Zj 22:18-20; 2Tm 3:16]

… že je jeden Bůh, věčně existující v osobách jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý, že je Stvořitelem nebe i země, celého vesmíru a veškerého života.
[Biblické odkazy: Iz 44:6; Ž 90:2; 1J 5:20; Žd 1.kap.; 2K 3:17; Mt 28:19; Zj 4:11]

… v božství našeho Pána Ježíše Krista, jeho narození z Marie panny, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na místo po pravici Boha Otce, v jeho budoucí osobní opětovný příchod na tuto zem v moci a slávě k soudu živých i mrtvých.
[Biblické odkazy: 1J 5:20; Mt 1:18-25; 1P 2:21-22; Ř 5:6-8; 1K 15:1-8; L 24:36-43; Mk 16:19; Sk 1:9-11; Mt 24:29-31; 2Tm 4:1]

… že mimo Ježíše Krista v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.
[Biblické odkazy: Sk 4:12; J 14:6]

… že ospravedlnění je Božím skutkem ve prospěch věřícího, a to jedině zásluhou oběti Ježíše Krista; že pokání a víra v očišťující moc krve Ježíše Krista je jediným způsobem, jak můžeme být očištěni od hříchu, a že znovuzrození z Ducha svatého je naprosto nezbytné pro osobní spasení.
[Biblické odkazy: Ř 3:22-25; Ga 2:21; Ef 2:8-9; 1P 1:18-19; J 3:1-7]

… v Kristovo panství nad církví. Ve vykonávání křesťanského křtu věřících ponořením do vody, který je nedílnou součástí odpuštění hříchů. A ve slavení památky Večeře Páně, přijímáním chleba a vína, jako aktu smlouvy mezi Bohem a námi.
[Biblické odkazy: Ef 1:20-23; Mt 28:19; Mk 16:15-16; Sk 2:38; 1P 3:21; L 22:14-20; 1K 11:23-26]

… ve druhý příchod Pána Ježíše Krista na tuto zem a v uchvácení církve vstříc Pánu Ježíši při jeho druhém příchodu.
[Biblické odkazy: 1Te 4:15-18]

… ve vzkříšení vykoupených k věčnému životu v Boží přítomnosti, a vzkříšení nespasených pro věčné zatracení v ohnivém jezeře.
[Biblické odkazy: J 5:25-30; Zj 20:11-Zj 21:4]

… v posvěcující moc Ducha svatého, jehož přebývání v nás způsobuje, že jsme uschopněni žít svatým životem.
[Biblické odkazy: Ř 8:1-17]

… v dar Ducha, křest v Duchu svatém, jímž je křesťan zmocněn k plnění Božích záměrů na zemi. Že Duch svatý je dán věřícím, kteří o něj prosí, a že působí stále ve stejné moci jako na počátku církve. Že Duch svatý působí lásku a nadpřirozená obdarování, uzdravuje nemocné, vysvobozuje ze svázaností (narkomanie, alkoholismus, a duchovní svázanosti).
[Biblické odkazy: Sk 2:4; Mk 1:8; Sk 2:38-39; L 24:49; L 11:13; Ga 5:22-23; Ř 5:5; 1K 12:4-11; Mk 16:17-18; 1K 14:1]

Věříme:

1. Že Bible – Písmo svaté je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím,
2. že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,
3. že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života,
4. v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě,
5. v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch sv. působí dodnes ve stejné moci.

Boží plán s člověkem:

1. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Sveden satanovou lží zhřešil neposlušností a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt.
2. Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému.
3. Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného.
4. Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi.
5. Oběť Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
6. Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
7. Zřízení tisíciletého království na zemi.
8. Poslední soud.
9. Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít v nebeské slávě.
10. Existuje věčná záhuba – ohnivé jezero – pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele.

Člověk tedy potřebuje poznat a prožít:

1. Svou hříšnost a ztracenost ve světle Slova Božího,
2. pokání, tj. změnu smýšlení, lítost nad hříchem, jehož se dopustil, i nenávist k němu,
3. obrácení se ve víře k Bohu, očištění krví Ježíše Krista a Boží ospravedlnění,
4. znovuzrození v Ježíši Kristu – přijetí Božího synovství,
5. křest ve vodě ponořením na základě osobní víry,
6. křest v Duchu svatém,
7. naplňování Duchem svatým: a) k nesení živého svědectví Ježíši Kristu b) k tomu, aby dary Ducha svatého sloužily ke společnému budování církve Kristovy na zemi, c) k plnění velikého poslání církve Kristovy na zemi.